Hans Hanner, Genealogiska FöreningenTisdagen den 1 november 2011 gästades Västra Mälardalens Släktforskare av Hans Hanner från gamla ärevördiga GF - Genealogiska Föreningen i Stockholm. Hans var inbjuden för att tala om GF:s projekt för digitalisering av dokument rörande s k Inrikes Pass. Inledningsvis uttryckte Hans sin uppskattning över att så många släktforskare, närmare 80 stycken, samlats för att lyssna till föredraget. Därefter fick vi lyssna till en kort presentation av Genealogiska Föreningen, vilken etablerades redan 1933.

Hans fortsatte sedan med en djupdykning i den för vår tid något främmande företeelsen Inrikes Pass. Från GF:s hemsida hämtar vi följande utdrag:

"I Sverige har vi utfärdat pass för inrikes resor sedan Gustav Vasas tid och fram till 1860. Det var statsmakten som ville ha kontroll på sitt folk och dess resande. Orsakerna varierade i olika tider, från början var det för att allmogen skulle kunna urskilja dem de var skyldiga ställa upp med skjutshästar för. Men senare var det huvudsakligen för att man ville ha kontroll på handeln och att man ville motverka kringstrykande av löst folk."

Att vi kan hitta många intressanta uppgifter om våra anor i detta unika arkivmaterial är ställt utom allt tvivel. Problemet är naturligtvis att hitta precis det vi är intresserade av, och det är just det som GF:s projekt kommer att underlätta genom att skapa indexerad och därigenom sökbar information. Arkivmaterialet innehåller t ex (hämtat från GF:s hemsida):

"listor på utfärdade pass - passjournaler - det är frågan om passansökningar, dagböcker från gästgiverier m.m. I passjournalerna är namn och yrke, resmål, avreseort, väg som personen måste färdas samt utseende några av de grundläggade uppgifter som finns nedtecknade."

Utfärdare av de inrikes passen var landskanslierna (föregångare till länsstyrelserna) och magistraterna. Krav fanns på inrapportering av utfärdade pass till Justitiekanslern och det är dessa sammanställningar som GF nu är i färd med att fotografera. Resultaten blir successivt tillgängliga för GF:s medlemmar via hemsidan.

Efter att ha lyssnat till Hans Hanner under drygt en timme kunde vi konstatera att vi fått inblick i ytterligare en källa med intressanta data för vår släktforskning. Vi hade dessutom fått förklaring till varifrån ett par vanliga uttryck kommer - "respass" och "förpassad". Hans avtackades med applåd och Sten Lindqvists bok om köpingssläkten Arpi.

{accesstext mode="level" level="Registered"}
Logga in för att läsa mer om bl.a. källor.||
Arkivdokument som en resa under åren 1812-1860 kan ha dokumenterats i

 1. Passansökan
 2. Pass (själva passhandlingen)eller allmogens bevis (i stället för pass) eller tryckt permissionspass för soldater
 3. Passjournal
 4. Förteckning (utdrag ur passjournal) insänd till justitiekanslern
 5. Förteckning till landskansliet i det län dit man blivit förpassad.
 6. Journaler över uppvisade pass.
 7. Gästgiveridagböcker
 8. Förteckningar över resande (rapporterades till polisen)
 9. Notiser i dagspressen "Anmälda resande"

 

Källor till läsning om passens historia i Sverige

Hanner, Hans:

 • "Arkivskatten Inrikes pass", i Diskulogen nr 89. 2010

Lövgren, Anna-Brita:

 • "Material om resande". I Skånsk släktforskning. Jubileumsskrift 1937-87, utgiven av Skånes Genealogiska Förening 1987.
 • "Rätten att färdas fritt". I Rätten. En festskrift till Bengt Ankarloo. Lund 2000., s. 199-221.
 • "Passet - vägens dokument." I Populär Historia 2001:4. (Artikeln finns att läsa på nätet: http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=703)
 • "Pass inom riket? Javisst!" I Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 2010:3

Ståhl, Gunnar:

 • "Postjakttrafik och resande mellan Ystad och Stralsund 1683-1861". I Att resa i arkiven, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2004. Stockholm 2004.
 • Vilka reste och varför, 1720-1750? Om resor som spegel av samhälle och utveckling; resor över Ystad och resor från Malmöhus län. D-uppsats, VT 2007, Historiska institutionen, Stockholms universitet
 • "Resenärer med postjakt mellan Ystad och Tyskland 1683-1861." I Ystadiana 2007. De räddade staden.
 • "Utrikesresandet 1720-1750. En undersökning med fokus på resor mellan Ystad och Pommern." I Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge 2 010:3

För GFs projekt, gå in på http://www.genealogi.net, klicka på "Inrikes Pass" för att läsa om projektet.

För G-gruppens projekt "Över Östersjön", gå in på http://www.g-gruppen.net, klicka på "Projekt" och därefter "Över Östersjön".

 

Västmanlands län (U) - ULA

Västmanlands läns landskansli
Finns ej sökbart i NAD, för närvarande endast i pappersform.

Kämnärsrätten i Arboga
Har i NAD beteckningen 10019 Kämnärsrätten i Arboga 1676-1840.

A. Protokoll.
- vol. 84      1836-1840  Häri även respass.

F. Inneliggande handlingar.
- vol. 2        1791-1797  Bunt. Häri även respass.

Arboga magistrat
Har i NÅD beteckningen 10021 Arboga rådhusrätt och magistrat 1450-1938.
B l Brevböcker. Allmän anmärkning. Serien i kartonger om ej annat anges. Jfr serie B 2. Serien löper till vol. 71 och år 1938.
- vol. 44      1846-1850  Med passjournal 1846-1915.

D 6 Passjournaler. Allmän anmärkning. Serien inbunden om ej annat anges. Jfr serie F 11. Serien löper till vol. 3 och år 1941.
- vol. l       1818-1838  Bunt. Inrikespass. Lucka 1828-1837.
- -            1846-1915  Ingår i B 1:44.

F 8 Handlingar ang stadens förvaltning. Allmän anmärkning. Serien i kartonger om ej annat anges. Serien löper till vol. 28 och år 1924.
- vol. 19       1750-1855  Fånglistor, förpassningar samt handlingar ang. fångars vård och underhåll.

F11 Inrikes- och utrikespass. Allmän anmärkning. Serien i kartonger.
Passjournaler, se serie D 6.
- vol. l        1715-1914  Inrikespass 1715-1869. Med sjömansrulla för inrikes sjöfart 1845. Utrikespass l st 1851, l st 1855, l st 1870, l st 1876 [...]
- vol. 2       1824-1840  Gesällbrev som varit bilagor till inrikes pass.

F 12 Handlingar angående fångar. Allmän anmärkning. Serien i kartonger. Serien löper till vol. 2 och år 1892.

- -             1750-1855  Fånglistor, förpassningar samt handlingar ang. fångars vård och underhåll. Ingår i F 8:19

Köpings magistrat
Finns ej sökbart i NAD.

Sala magistrat
Finns ej sökbart i NAD. Förteckningsarbete pågår. Endast bouppteckningsserien inlagd. (2011 -04-17).

Kronofogden i Salbergs-Väsby fögderi
Har i NAD beteckningen 10641 Kronofogden i Salbergs- Väsby fögderi 1749-1917.
Efter omorganisationen 1881 bestod Salbergs-Väsby fögderi av följande församlingar: Enåker, Frösthult, Harbo, Huddunge, Härnevi, Kila, Kumla, Möklinta, Nora, Norrby, Sala landsförsamling, Simtuna, Torstuna, Tärna, Vittinge, Västerlövsta, Österunda, Östervåla.
Utan signum. Kronofogdens i Salbergs-Väsby fögderi handlingar
- vol. 189     1749-1899  Skjutshandlingar.
- vol. 190     1764-1894  Skjutshandlingar.
- vol. 191     1793-1894  Skjutshandlingar.
- vol. 192     1853-1858  Gästgiveridagböcker.

Skultuna församling
Har i NAD beteckningen 11343 Skultuna kyrkoarkiv.
P I Övriga handlingar 1500-talet - 1970.

- vol. 6        1848-1897  "Diverse Annotatione för Skultuna Kyrkas och Församlings räkning". [...] förteckning över från församlingen förpassade landstrykare och främmande fattighjon 1850-1857, förteckning över till församlingen förpassade gardister, artillerister och andra 1850-1858, [...]

Västerås magistrat
Finns ej sökbart i NAD.
{/accesstext}