Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

 Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare
VMS
Verksamhetsplan för 2018

Syftet med detta dokument är att beskriva föreningen Västra Mälardalens Släktforskares (VMS) verksamhet i samverkan med studieförbundet NBV under 2018

Planen fastställdes vid VMS styrelsemöte 2018-03-05

Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.

Föreningens verksamhet 2018

VMS har aktiviteter inom följande områden:

Föreningsmöten för medlemmar med inbjudna föreläsare, studiebesök eller andra aktiviteter. Föreningsmötena hålls månadsvis under vår och höst. Programmet presenteras på VMS hemsida http:/vmsf.se/ , i en föreningsfolder och via förenings medlemsblad AnSpråket samt i de offentliga aktivitetsprogram som finns tillgängliga för föreningen.

Släktforskningens dag genomförs en lördag under januari varje år som en rikstäckande släktforskaraktivitet. VMS har 2018 aktiviteter i på biblioteken i Arboga och Kungsör med föredragshållare, på Brukskyrkan i Kolsva samt i föreningens lokal på Forum i Köping.

Släktforskarlördag den 21 april 2018 på Forum i Köping är en specifikt VMS-initiativ. Syftet är att återväcka lite av den uppmärksamhet Köping fick genom de nationella släktforskardagarna 2013 och som gav föreningen ett uppsving både vad gäller medlemmar och förutsättningar för en fortsatt bra verksamhet. Vid årets arrangemang medverkar de stora leverantörerna av digitala arkivtjänster, Riksarkivet / SVAR och Arkiv Digital samt ett antal av släktforskarföreningarna i Mälardalen med omnejd.

Arkivens dag genomför på hösten också den som en rikstäckande aktivitet. VMS program för dagen bestäms någon månad innan.

Försäljning av släktforskningslitteratur, hjälpmedel på digitala medier med rabatter för medlemmar.

Introduktion till släktforskning/Öppet hus genomförs månadsvis med ett uppehåll under sommaren i släktforskarlokalen i Köping och på biblioteken i Arboga, och Kungsör samt i Brukskyrkans samlingssal i Kolsva.
Målet är att fånga upp personer som funderar på att börja släktforska men också att hjälpa medlemmar som stött på problem och behöver hjälp till exempel med att tolka texter. Medlemmar som bara har behov av en pratstund med likasinnade är också välkomna.
Programmet för Öppet hus tas fram terminsvis och annonseras på respektive kommuns hemsida/aktivitetslista samt på VMS hemsidan och via förenings medlemsblad AnSpråket.

Medlemsöppet i släktforskarlokalen tisdag, onsdag och torsdag 14:00 - 18:00.
I lokalen finns flera släktforskardatorer och en släktforskarvärd som ser till att allt fungerar. Nytt för 2018 är att under onsdagarnas medlemsöppet finns även en föreningsfunktionär närvarande för att kunna hjälpa besökande medlemmar med problem de stött på i sin släktforskning.

För barn och ungdomar: Under skolornas sportlov och höstlov har vi öppet för ungdomar i släktforskarlokalen i Köping vid några tillfällen för att informera och demonstrera hjälpmedel för släktforskning. Vi deltar också under ”Harry Potter” i Köping.

Släktforskning genom DNA-analys startar med att personen själv eller någon anhörig/släkting ”topsar” sig och sänder in ett salivprov till företaget som ska göra DNA-analysen. VMS erbjuder kit för topsning inklusive hjälp med själva topsningen och registreringen hos analysföretaget.

Studiecirklar inom många av släktforskningens olika discipliner.
VMS folkbildningsverksamhet sker i samverkan med studieförbundet NBV. Föreningens grundutbud av studiecirklar fördelar sig på orterna Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva med utgångspunkt från vad som passar deltagarna bäst. Utbudet av studiecirklar anpassas löpande till den efterfrågan föreningen upplever och bestäms terminsvis. Aktuellt utbud av ej fulltecknade cirklar presenteras på VMS hemsida http://vmsf.se/index.php/utbildning/anmaelan-till-utbildning .

Aktuella ämnesområden för 2018 är:

  • Släktforskningens grunder - Lär dig hitta i kyrkböckerna och hur du dokumenterar det du hittar
  • Släktforskningens grunder - Fortsättning som ger en allmän eller specifik fördjupning vald enligt deltagarnas önskemål till exempel soldatforskning, emigrantforskning etc
  • Min Släkt och DISGEN 2016 - släktforskningsprogram som många i föreningen använder.
  • Att skriva en släktberättelse/bok – Hur skriver man för att fånga läsarens intresse?
  • Gårdsforskning för släktforskare - Hur levde dina förfäder?
  • Släktforskning via DNA-analys – Stöd för tolkning av resultat för att hitta okända släktingar.
  • Att läsa gamla handstilar - Nödvändigt för att tolka vad prästen skrev, inte minst på 1600- och 1700-talet
  • Riksarkivets digitala forskarsal som blev gratis att använda från 1 februari 2018.

Studiecirklar startas löpande så fort det finns tillräckligt många deltagare.

Café- och fikamöten introducerades under 2016 och erfarenheten är att de lockar relativt många. De genomförs i cirkelform med ett möte per månad under vår- och höstterminerna. ”Släktboksfika” och ”Gårdsforskningsfika” fortsätter under 2018. Fler områden planeras.

Glasplåtsprojektet startades under hösten 2015 och har som mål att bevara mer än 5 000 gamla fotografier på glasplåtar. Projektet omfattar såväl digitalisering, identifiering, fysisk och digital arkivering samt att göra bilderna tillgängliga för medlemmar och andra intresserade.

 Första steget att digitalisera glasplåtarna som är tagna hos Jannermans foto i Köping under perioden 1930 – 1955 kommer att avslutas under året. Arbetet genomförs i samverkan med NBV som ett antal studiecirklar där ett inslag är att lära sig skanna och arkivera bilder både fysiskt och digitalt.

Under 2017 fullföljdes de investeringar i resurser för säker lagring och åtkomst av det digitaliserade materialet och arkivering av de fysiska originalbilderna.

En utmaning för 2018 är att hitta arkivlokal för de ca 15 hyllmeter negativ som ingår i den donation av Forsberg fotoarkiv som föreningen fått.

Arbetet med att göra bildmaterialet tillgänglig för allmänheten och systematisk identifiering personerna på bilderna fortsätter

Målet från 2017 att i samverkan med Kungsörs Hembygdsförening starta en motsvarande verksamhet i Kungsör för att ta hand om porträttbilderna i det omfattande bildmaterial som hembygdsföreningen har kvarstår. För att få igång verksamheten måste några personer som vill göra jobbet att digitalisera underlaget hittas. Det finns flera personer födda i Kungsör som är beredda att jobba med identifieringen av personerna på bilderna när de blir scannade.

Björnängers krönika om Köping från forntid till ca 1970 påbörjades under hösten efter investering i OCR-läsningsprogram och testning av tekniken. Del 1 på 400 sidor var skannad i november. Vid årsskiftet kom det fram att Köpings Museum gör samma sak och har skannat del 1 och del 2 men inte del 3. VMS resurser för OCR-läsning fungerar och föreningen kommer under våren att fortsätta dialogen med Köpings Museum för att undvika dubbelarbete. Frågan om hur det digitaliserade resultatet ska presenteras för släktforskare och andra diskuteras med Köpings Kommun.

Utbildning av VMS ledare och funktionärer genomförs löpande i samverkan med NBV. Under våren 2018 planeras ledarutbildning i ”Släktforskning via DNA-analys”.

AnSpråket är namnet på föreningens medlemsblad som ges ut två gånger per år. Medlemsbladet innehåller information om VMS verksamheter, program för kommande termin samt artiklar i form av släktkrönikor och släktforskningstips mm.

Anpassningen till GDPR, som är kortbenämningen på den nya EU-förordningen om hantering av personuppgifter, kräver ett relativt omfattande arbete av föreningens funktionärer. Arbetet består i huvudsak i att anpassa och dokumentera alla rutiner där vi hanterar personuppgifter vilket i sin tur påverkar våra digitala stödsystem. Vi måste också teckna avtal med tredje part som vi utbyter personuppgifter med t.ex. studieförbundet NBV och tryckeriet som trycker AnSpråket.

VMS Släktforskarlokal

VMS släktforskarlokal finns i IOGT-NTO Forums hus på Västra Långgatan 2 i Köping med ingång från Västra Långgatan.

Släktforskarlokalen används för föreningsmöten, öppet hus och studiecirkelverksamheten. Lokalen med släktforskarresurserna är öppen för medlemmar tre eftermiddagar i veckan.

Vad som händer i lokalen framgår av Kalendern på VMS hemsida http://vmsf.se/ .

VMS släktforskarresurser
I släktforskarlokalen finns tre datorer fullmatade med släktforskningshjälpmedel. Abonnemang på Arkiv Digitals AD Online, Riksarkivets SVAR och Ancestry Word Delux. Inlagda databaser som förhandsversionen av Sveriges dödbok 1860 - 2016, folkräkningarna 1880, 1890, 1900, 1910, 1970, 1980, 1990, Begravda i Sverige 2, Smedskivan 10, mm.
På VMS hemsidan http://vmsf.se/ finns en utförligare förteckning över vad som finns i datorerna.

Datorerna är anslutna till skrivare, för såväl svart/vit utskrift som utskrift i färg.
Utskrifter görs till självkostnadspris.

Datorerna kan även anslutas till en väggfast storbilds-TV som är praktisk att använda när fler ska titta på samma bild t.ex. vid studiecirklar och föreningsmöten. Även egna medtagna datorer kan anslutas såväl till VMS lokala Wi-Fi-nät och som till storbilds-TV:n via HDMI-kabel. Även skrivarna kan nås via Wi-Fi om rätt drivrutin finns i datorn.

Föreningen har ytterligare en fast dator i ett angränsande kontor. Den är ansluten till en A4- skanner som i första hand är avsedd för det pågående glasplåtsprojektet. Utrustningen får användas för alla typer av skanning av personer som fått utbildning på utrustningen. Kontakta Glasplåtsprojektet för utbildning Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Tidskrifter och Litteratur

I VMS släktforskarlokal i Köping finns en del tidskrifter, böcker och annan litteratur. I en egen hylla finns utlånade skrifter från Köpings bibliotek. Där finns även tre volymer på tillsammans ca 1400 sidor med Björnängers utredning om Köping och dess innevånare från medeltiden till ca 1980.