Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte tisdagen den 11 februari kl. 18.30 i Teatersalongen på Forum i Köping.

Föredrag av Erik Magnusson. ”Under ytan” - Föredraget handlar om vad de arkeologiska fynden men också de skriftliga källorna berättar om Köpings tillblivelse. Erik kommer att röra sig i tidsspannet c: a 800-1300 e Kr.

VI BJUDER PÅ FIKA.
Välkommen!

Föredragningslista
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av justeringsmän
§ 6. Godkännande av föredragningslistan
§ 7. Verksamhetsberättelse
§ 8. Resultaträkning
§ 9. Revisionsberättelse
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2020
§ 12. Val av styrelsemedlemmar

a) Ordförande,
b) Vice ordförande, Lennart Andersson, 1 år kvar
c) Kassör, Sven Edman, 1 år kvar
d) Sekreterare,
e) Materielansvarig,
f)  Ledamot 1,
g) Ledamot 2, Kristin Ludvigsson, 1 år kvar
h) Ledamot 3,
i)  Suppleant 1,
j)  Suppleant 2, Krister Jansson, 1 år kvar

§ 13. Val av två revisorer + en suppleant
§ 14. Val av valberedning 1 år (3 st.)
§ 15. Budgetförslag för 2020
§ 16. Beslut om medlemsavgift för 2021
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötet avslutas