Västra Mälardalens Släktforskare

Närmare 50 medlemmar hade mött upp för att lyssna till Jan-Henrik Marinders föredrag om vilka regler och lagar som styr skötseln av våra kyrkogårdar. Jan-Henrik har gedigna kunskaper inom området efter många år som kyrkogårdschef och sakkunnig vid utformningen av Begravningslagen. Han har dessutom hunnit med att verka som landskapsarkitekt och lärare.

Jan-Henrik Marinder. Foto: Åke DahlqvistJ-H inledde med att hänvisa till ett tryckt alster, Kompendium för Begravningsverksamheten 2006, där det mesta man behöver veta inom området finns beskrivet. Den gällande begravningslagen trädde i kraft ungefär vid milleniumskiftet. Där fastslås t ex att Svenska Kyrkan är huvudman, men att begravningsceremonin vid önskemål ska kunna genomföras helt utan religiösa symboler. Gravplats upplåts numera vanligtvis på 25 år med möjlighet till förlängning. Tidigare utfärdade gravbrev på "evig tid" fortsätter att gälla.

I lagen framgår att gravrättsinnehavaren är skyldig att svara för skötsel av gravplats. Det är alltså viktigt att gravrättsinnehavare är känd för kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätt ärvs och ny innehavare ska anmälas när ändring sker. Gravrättsinnehav styrks med ett Gravbrev.

Ett omdiskuterat ämne är hanteringen av gamla gravstenar. En gravsten ska tas om hand av gravrättsinnehavaren inom 6 månader, annars tillfaller den kyrkogårdsförvaltningen. Därefter går den ett ovisst öde till mötes. Om gravstenen bedöms ha ett kulturhistoriskt värde finns två alternativ - den kan lämnas kvar på sin ursprungliga plats eller ställas upp på annan därför lämplig plats. Ett kriterium är givetvis att stenen har en läslig inskription, men i övrigt kan nog bedömningen av vad som är av  "kulturhistoriskt värde" skifta mellan våra kyrkogårdar. Övriga stenar kan återanvändas som gravstenar eller helt enkelt krossas.

Jan-Henrik gav också tips om hur man hittar gravar. Gravkartan hos kyrkogårdsförvaltningen är naturligtvis till stor hjälp. Likaså Gravboken, som är en offentlig handling. Numera finns också ett antal nätsajter tillgängliga:

www.svenskagravar.se
www.hittagraven.stockholm.se
www.gravar.se
www.finngraven.se

Det stora antalet frågor från åhörarna visade att ämnesområdet verkligen engagerar våra medlemmar. Ordf Åke avtackade slutligen Jan-Henrik med en bok.

Kompendium för Begravningsverksamheten 2006